Kategóriák
 • Mézes puszedlik
 • Mézeskalácsok
  •  
 • Habcsók különlegességek
  •  
 • Őrangyal Porta termékek
  •  
 • Kellékek
  •  
TOP termékek
Termékajánló
Fizetési megoldás

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
 • Üzemeltető:Őr Ildikó 8973 Kerkafalva Kossuth út 3. Adószám: 53729976-1-40 Egyéni vállalkozói nyilvántartási szám:52037854 Elérhetőségek:Mobil ügyfélszolgálat (munkanapokon 8-17 óráig): +36-20-513-29-59 e-mail: info@orsegi-orangyal-mezeskalacs.hu
 • Az internetes tárhelyet biztosítja:UNAS Online Kft. Sopron Kőszegi út 14. 9400. unas@unas.hu
 • Csomagolás: Valamennyi termékünket fóliahegesztéssel lezárt BOPP tasakba csomagoljuk, és a törvényi előírásoknak megfelelően címkézzük. Egyes termékeknél lehetőség van díszcsomagolás kérésére is. Előfordulhat, hogy Ön nem szeretné, ha mézeskalács figuráink darabonként címkézve lennének (pl. esküvői mézeskalácsok esetén). Kérjük, ebben az esetben a megrendelés megjegyzés rovatában tüntesse fel, hogy nem kér címkézést. Ilyenkor nem fogjuk darabonként címkézni a mézeskalácsokat, hanem a mézeskalácsok mellé mellékelünk egy leírást, mely a termék címkéjének szövegét tartalmazza.
 • Fizetési lehetőségek:Utánvétes fizetés: Fizetés készpénzben a futárnak a csomag átvételekor. Előre utalással: a Bankszámlaszámunk:11773494-00799229 Otp bank. Kérjük feltüntetni a rendelésszámot közleménybe. Előre utalásos fizetés választásánál, a rendelés leadásától számított 5 munkanapig, ha nem érkezik meg a befizetés, úgy a rendelés törlésre kerül. Bankkártya, a Pay Pal rendszerén keresztül. A bankkártya adatokat kizárólag a Pay Pal rendszer látja! 100% biztonságos. Készpénzzel a helyszínen.
 • Szerződés: A webáruházunkból küldött, visszaigazolt megrendelés írásbeli szerződésnek minősül, a szerződés magyar nyelven köttetik.A szerződés akkor lép hatályba, amikor megrendeléséről megkapta a visszaigazolást, melyet rendszerünk azonnal és automatikusan kiküld. A szerződéseket nem iktatjuk, de a teljesítést követően 6 hónapig megőrizzük, majd töröljük. A törlésig a szerződésről az Ön kérésére a rendelésszám alapján email-ben másolatot küldünk. FONTOS: ha nem látja postafiókjában a visszaigazolást, kérjük, ellenőrizze a spam-ek között is, mert egyes szolgáltatók túl érzékenyre állított spam szűrői kiszűrhetik levelünket. Amennyiben nem kapna visszaigazolást, mindenképpen jelezze felénk, mert ez utalhat az internetes szolgáltatás pillanatnyi hibájára, és ebből fakadóan az is előfordulhat, hogy rendelését nem kaptuk meg. Ha nem kapna vásárlásáról visszaigazolást, kérjük, jelezze felénk!
 • Panaszkezelés, vitarendezés : Amennyiben Ön, mint fogyasztó azt tapasztalja, hogy  Őr Ildikó egyéni vállakozó nem a jogszabályi előírásoknak, szerződéses feltételekben leírtaknak, szerződésben foglaltaknak megfelelően teljesítette a szerződést, kellék és termékszavatossági igényét, panaszával első sorban a vállalkozásunkhoz fordulhat. Panaszával megkereshet bennünket postai úton vagy személyesen székhelyünkön, valamint telefonon és e-mailben a fenti elérhetőségeinken. Amennyiben a vállalkozásunk dokumentáltan elutasította igényét, vita keletkezett a két fél között, akkor az Ön igénye jogosságának megítélése végett fordulhat a vállalkozás székhelye szerinti békéltető testülethez, vagy a bírósághoz. A vállalkozásunk székhelye szerinti békéltető testület címe, elérhetősége: Zala megyei békéltető testület 8900 Zalaegerszeg Petőfi út 24.  06-92-550-513 E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu A szóbeli panaszt azonnal megvizsgáljuk, és szükség szerint orvosoljuk. Ha Ön a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontokról haladéktalanul jegyzőkönyvet veszünk fel, és annak egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben Önnek adjuk) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén Önnek megküldjük legkésőbb 30 napon belül. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt egyedi azonosítószámmal látjuk el. A panaszról felvett jegyzőkönyvnek a 1997. évi CLV. törvény szerint tartalmaznia kell az alábbiakat:a) a fogyasztó neve, lakcíme,b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 1. c) a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,d) a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása,f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma. Az írásbeli panaszt Őr Ildikó– ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozásunk indokolni köteles. A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. A panasz elutasítása esetén Őr Ildikó köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A vállalkozásunk székhelye szerinti békéltető testület címe, elérhetősége: Zala megyei békéltető testület 8900 Zalaegerszeg Petőfi út 24. 06-92-550-513 E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli, ennek keretében köteles válasziratát megküldeni a békéltető testület számára. A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével a vállalkozás a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani köteles. Online fogyasztói jogviták hatékony és bíróságon kívüli rendezésének eszköze az Online Vitarendezési Platform, mely az alábbi linken keresztül érhető el: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&...
 • Kellékszavatosság, termékszavatosság és jótállás 1. Kellékszavatosság: Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával? Ön Őr Ildikó Kerkafalva Kossuth út 3. 8973 hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján? Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli,kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot. Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét? Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított egy hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított egy éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének? A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást Őr Ildikó egyéni vállalkozó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
 • Termékszavatosság: A honlapon bemutatott és forgalmazott termékeket Őr Gyula Kerkafalva Kossuth út 3 8973 gyártja. Így hibás teljesítése esetén Őr Gyulával szemben kellékszavatossági igényt is érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával? Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján? Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. Milyen esetben minősül a termék hibásnak? A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét? Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól? A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
 • Jótállás: Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával? Ön Őr Ildikó Kerkafalva Kossuth út 3. 8973 hibásteljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Hibás teljesítés esetén a 151/2003 (IX.22.)Korm. rendelet alapján az említett kormányrendeltben foglalt eszközöket forgalmazó vállalkozás jótállásra köteles. Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján? Őr Ildikó által forgalmazott termékek nem tartoznak a 151/2003 (IX.22.)Korm. rendelet hatálya alá. A forgalmazott termék köre nem jótállás kötelezett. Termékeinkre azok sajátosságaira tekintettel jótállást nem vállalunk. Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?A 151/2003 (IX.22.)Korm. rendelet hatálya alá eső termékek forgalmazása esetében a vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.
 • Elállási/Felmondási tájékoztató: Elállási/Felmondási jog. Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést. Ez alól a 45/2014(II.16.) Korm. rendelet 29. § (1) c) és d) pontjai alapján kivételt képeznek az olyan nem előre gyártott termék, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottunk elő, vagy olyan termék, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtunk;, hiszen ezeket kifejezetten a Vásárló személyes igényei alapján készítjük, illetve süteményeink, melyek felbontás után romlandóak. Az elállási/felmondási határidő termék adásvételére irányuló szerződés esetében:attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. Több termék szolgáltatásakor: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi. Több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi. Termék meghatározott időszakon belüli rendszeres szolgáltatására vonatkozó szerződés esetében: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy átveszi az első terméket. Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján)az alábbi címre:Őr Ildikó Kerkafalva Kossuth út 3. 8973 +36-20-513-29-59 info@orsegi-orangyal-mezeskalacs.hu )Elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja. Ebből a célból felhasználhatja elállási/felmondási nyilatkozatmintánkat, melyet letölthet, ha ide kattint. Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldielállási/felmondási nyilatkozatát fenti elérhetőségeink egyikére.
 • Az elállás/felmondás joghatásai: Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja. E visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. „A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.”Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A terméket saját költségünkön magunk fuvarozzuk vissza. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az "a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.”
 • A megrendelő hozzájárulása: A megrendelés elküldésével a Megrendelő kijelenti , hogy a fenti feltételeket ismeri és elfogadja.
 • Szállítási módok és díjak: Az aktuális szállítási díjakat és módokat a fenti menü Információk menüpontjában láthatja. A szállítási díjak kg-os csomaghatárokig érvényesek. Nagyobb megrendeléshez kérje kedvezményes árajánlatunkat!
 • Szállítás:Szállítási határidő:Az aktuálisan vállalt maximális szállítás határidőket a fenti menü Információk menüpontjában láthatja. Csomagja felvételéről és a kézbesítés várható idejéről a futárszolgálat e-mailben értesíti Önt. A szállítási határidő a megrendelt termék feladásával teljesített.
 • Fizetés: A megrendelt termékek ellenértékét előre utalásos fizetés esetén a kiküldött bankszámlaszámra átutalva, utánvét esetén pedig átvételkor a futárnak fizeti.
 • Számlázás:Csomagja feladásakor e-mail címére elektronikus számlát küldünk, melyet pdf formában tud letölteni.
 • Az áruház használata: Áruházunkban regisztrációval, és anélkül  is böngészhet és vásárolhat. 

A vásárlás menete:A termékek nevére kattintva nagy méretű képeket és részletes leírást találhat az adott termékről, megadhatja a termékre vonatkozó részleteket, darabszámot.

Ha készen van, kattintson a Kosárba gombra!

A sikeres kosárba helyezésről röviden értesítjük, és itt is eldöntheti tovább nézelődik termékeink között, vagy a kosárhoz ugorva befejezi a vásárlást.

Bármikor ellenőrizheti kosara eddigi tartalmát, ehhez vigyen az egérmutatót az oldal jobb felső részén látható kis kosár ikonra.

A kosarát bármikor ki is ürítheti, a Kosár űrítése gombbal.

Itt a kosár gombra kattintva megtekintheti a kosár tartalmát, módosíthatja az egyes tételek mennyiségét, és megadhatja a szállítási módot is.

A kosárban lévő tételek mennyisége változtatható, az új mennyiség beállítási után kattintson a Módosít gombra.

A jobb oldali kis “kuka” gombbal a terméket kiveheti a kosárból.

Ha minden minden szükségeset kosarába helyezett, a kosár alján található Megrendelés gombra kattintva indíthatja el megrendelésének küldését, itt választhat, hogy regisztrációval, vagy anélkül vásárol.

Megadhat címet a szállításhoz és a számlázáshoz is, kiválaszthatja, hogy Cég, vagy Magánszemélyként kíván vásárolni.

Kattintson a Tovább gombra!

Válassza ki a szállítási, és fizetési módját, majd kattintson a Tovább gombra!

Itt összesítőt láthat rendeléséről, itt még módosíthatja megrendelését.

A megjegyzés rovatba itt kérjük az egyedi megrendelések esetén kérni a méretet, színt, formát stb…Ez CSAK a jelölt termékek esetén vehető igénybe. Egyéb megjegyzéseit is ide kérjük beírni!

Kérjük ikszelje be az Adatkezelési tájékoztató, és az Általános szerződési feltételek elfogadását, majd a Megrendel gombra kattinva küldheti el megrendelését.

Bankkártyás fizetés esetén az áruház átirányítja Önt a fizetési oldalra. Bankkártyája adatait fizetési partnerünk oldalán kell megadnia, adatai végig biztonságban vannak. A fizetés megtörténte után azonnal visszajut hozzánk.

Felhívjuk figyelmét, hogy az így elküldött megrendelés online már nem módosítható, írásbeli szerződésnek minősül és a vásárló (az Ön) részéről Őr Ildikó javára fizetési kötelezettséget von maga után.

Megrendeléséről perceken belül e-mailben visszaigazolást küldünk. FONTOS: ha nem látja postafiókjában a visszaigazolást, kérjük, ellenőrizze a spam-ek között is, mert egyes e-mail szolgáltatók túl érzékenyre állított spam szűrői kiszűrhetik levelünket. Amennyiben nem kapna visszaigazolást, mindenképpen jelezze felénk, mert ez utalhat az internetes szolgáltatás pillanatnyi hibájára, és ebből fakadóan az is előfordulhat, hogy rendelését nem kaptuk meg.

Megrendeléséről a megadott e-mail címen tájékoztatjuk, amikor feldolgozási fázisba lép, valamint amikor a csomagot átadtuk a futárszolgálatnak.

A kiszállítás időpontjáról a futárszolgálat ad majd Önnek e-mailben tájékoztatást.

 

Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. BEVEZETÉS A Őr Ildikó (székhely: 8973Kerkafalva Kossuth út 3.) egyéni vállalkozó, nyilvántartási száma:52037854  (a továbbiakban: Szolgáltató) az orsegi-orangyal-mezeskalacs.hu weboldalon,a hetkutas.com és a webaruhaz.orsegi-orangyal-mezeskalacs.hu webáruházban (a továbbiakban: Honlap) termékek megrendelésének céljából, valamit termékek és szolgáltatások megismertetése, népszerűsítése céljából honlapot üzemeltet, amelynek során a Honlapra látogatók és a Honlapon regisztrálók (Felhasználók) és a Honlapon keresztül szerződést kötők (Vásárlók) adatait kezeli. A Szolgáltató magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen Adatvédelmi tájékoztató tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. Őr Ildikó adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a http://www.orsegi-orangyal-mezeskalacs.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ a http://www.hetkutas.com/adatkezelesi-tajekoztato/,   és a http:// www.webaruhaz.orsegi-orangyal-mezeskalacs.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ címen. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Az esetleges változásokról előzetesen értesíti az érintetteket. Ezen adatvédelmi tájékoztató célja, hogy meghatározza a Vásárló, Szolgáltató által kezelt személyes adatainak körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, s megakadályozza a Vásárlói adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és azok jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát, vagy felhasználását. A Szolgáltató a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat: · az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás); · hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége); · változatlansága igazolható (adatintegritás); · a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen. Az adatok kezelésével összefüggésben a Szolgáltató ezúton tájékoztatja az Vásárlókat a Honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. A Szolgáltató elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Szolgáltató tiszteletben tartja Honlapja látogatóinak személyhez fűződő jogait; a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen adatkezelési nyilatkozatnak megfelelően kezeli. Felhasználó a Honlap használatával elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

2. ADATVÉDELMI JOGSZABÁLYOK A Szolgáltató adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: – A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.(2013.II.26) 42 §; – A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992.évi LXIII. Törvény („Adatvédelmi Törvény ”) – 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról – 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.) – Az Elektronikus hírközlésről szóló 2003.évi C. törvény 154. és 156. §-ában foglalt rendelkezések; – A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének 2/2015. (III.30.) NMHH rendelete az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól – 2017. évi CXCVII. törvény a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról – 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az informá - ciós társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.) – 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.) – GDPR, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 sz. Rendelete, a természetes személyek személyes adatainak kezeléséről, védelméről és az adatok szabad áramlásáról (95/46 EK rendelet hatályon kívül helyezése)

3. Fogalom magyarázat „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható; „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából; „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják; „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni; „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető; „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja; „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; „adatközlő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a Szolgáltatónak adatot ad át. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak; „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak; „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez; „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi; „képviselő”: az az Unióban tevékenységi hellyel, illetve lakóhellyel rendelkező és az adatkezelő vagy adatfeldolgozó által a 27. cikk alapján írásban megjelölt természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót képviseli az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra az e rendelet értelmében háruló kötelezettségek vonatkozásában; „vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is; „felügyeleti hatóság”: egy tagállam által az 51. cikknek megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv; „érintett felügyeleti hatóság”: az a felügyeleti hatóság, amelyet a személyes adatok kezelése a következő okok valamelyike alapján érint: a) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az említett felügyeleti hatóság tagállamának területén rendelkezik tevékenységi hellyel; b) az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érinti a felügyeleti hatóság tagállamában lakóhellyel rendelkező érintetteket; vagy c) panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz; „az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás”: az (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv (19) 1. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében vett szolgáltatás.

4. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE Őr Ildikó, Kerkafalva, Kossuth út 3. 8973. Tekintettel arra, hogy az adatkezelés az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló felhasználókra vonatkozik, így az Avtv. 30. § a) pontja alapján az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele nem szükséges.

5. A SZOLGÁLTATÓ BELSŐ ADATVÉDELMI FELELŐSE Neve: Őr Ildikó Beosztása: egyéni vállalkozó Elérhetőségei: Tel: +36 20 513 29 59  E-mail: info@orsegi-orangyal-mezeskalacs.hu

6. KEZELT ADATOK KÖRE, EZEN ADATOK KEZELÉSÉNEK CÉLJA, JOGALAPJA ÉS IDŐTARTAMA A Szolgáltató tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Azonban előfordulnak olyan esetek, amikor a megadott adatok egy részének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé.

6.1 A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

6.1.1 MEGRENDELŐ ADATOK A kezelt személyes adatok típusai: Vezetéknév, Keresztnév, E-mail cím, Jelszó, Telefonszám, Számlázási cím (irányítószám, megye, település, utca, házszám, emelet, ajtó), Szállítási cím (irányítószám, megye, település, utca, házszám, emelet, ajtó), vásárlás dátuma és IP címe, Az adatkezelés célja: • a Szolgáltató honlapján a Vásárlásra történt Szerződéssel kapcsolatos számla kiállítása; • számviteli kötelezettség teljesítése; • a Vásárló nyilvántartása; • a Vásárló vásárlásainak nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése; • a Vásárló által megrendelt csomagok igény szerinti kézbesítése (házhoz szállítása); • a Szerződés és fizetés dokumentálása; • kapcsolattartás; • technikai művelet; • adatkezelés jogszerűségének bizonyítása. Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja], a Számv. tv.169. § (2) bekezdése és az érintett önkéntes hozzájárulása, a Grt. 6. § (5) bekezdése Az adatkezelés forrása: Vásárló adatszolgáltatása Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés a Szolgáltató részéről a Szerződés teljesítésének időpontjától kezdődik. A Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok tárolása a szerződés fenntartásáig tart. A jogszabályi kötelezettség alapján végzett adatkezelés a jogszabályoknak megfelelő ideig (pl. számviteli törvény rendelkezései szerint), legfeljebb 8 évig tart.

6.2 TECHNIKAI ADATOK

6.2.1 A HONLAP KISZOLGÁLÓ SZERVEREINEK NAPLÓZÁSA Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése: A Honlap forráskódja a Szolgáltatótól független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni. A Szolgáltató a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti. A honlapon külső szolgáltatóként térképinformációkat jelenít meg a www.maps.google.com címen elérhető szolgáltató. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen ad részletes felvilágosítást A Honlapon elhelyezésre került a facebook.com címen elérhető szolgáltató kódja. A Honlap használata során a Szolgáltató szervere automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét, az általa használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és más információkat. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a regisztráció során vagy a felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz a Felhasználók nem, csak a Szolgáltató fér hozzá. Szolgáltató rögzítheti azoknak az internetoldalaknak az adatait, ahonnan a Felhasználó eljutott a Honlapra, és azokat is, amelyeket a Honlapon látogatott, valamint a látogatás idejét és időtartamát. A Felhasználó személyére, profiljára ezekből az adatokból nem lehet következtetni.

7. ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI IRÁNYELVEK A Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételeiben, valamint a jelen Adatvédelmi Szabályzatban meghatározott adatokat, az Előfizető önkéntes adatszolgáltatása alapján rögzíti és a jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott ideig kezeli. Az adatkezelés célja az Előfizetői szerződés teljesítése, ezen belül pedig a 6. pontban részletesen meghatározott célok. A Szolgáltató nem kezel különleges adatot, így különösen a faji eredetre, a vallásos vagy más meggyőződésre, a politikai véleményre, az egészségre, valamint a szexuális életre vonatkozó személyes adatokat sem. Felhívjuk a Szolgáltató részére adatközlők figyelmét, hogy ha nem saját személyes adatait adja át, úgy az Adatközlő kötelessége az érintett természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv hozzájárulásának beszerzése.

8. AZ ADATKEZELÉS HELYEUNAS online Kft. Sopron Kőszegi út 14. 9400  +36 99 200-200  unas@unas.hu szerverek üzemeltetési helye: 1136 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

9. ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS A domain-regisztrációs és SSL szolgáltatás során a Szolgáltató a domain regisztrációjának és SSLtanúsítvány kiállításának céljából a domain- és SSL-igénylők adatait továbbítja a Szolgáltató fenti szolgáltatás nyújtó partnereinek. A Szolgáltató a domain-, tárhely-, SSL-szolgáltatási tevékenysége során, az informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, könyvelő) vesz igénybe. Az adatfeldolgozóknak nem feladata a személyes adatok kezelése. Kizárólag a tevékenység ellátásához szükséges feladatok végrehajtása. A személyes adatokhoz való hozzáférés korlátozott, a hozzáférésre csak a Szolgáltató munkatársai, alvállalkozói, könyvelője és rendszergazdája jogosultak, akiknek ezekre az adatokra a feldolgozás érdekében szükségük van. Az ilyen hozzáféréssel rendelkezőkre szerződéses titoktartási kötelezettségek vonatkoznak. A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, (pl. törvényben feljogosított hatóság megkeresése esetén) illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.

10. FELELŐSSÉG A Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során. Szigorúan korlátozott a személyes adatokhoz való hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzése érdekében. A Szolgáltató az általa vagy hálózatának, szervereinek igénybevételével továbbított közlést ill. adatot kizárólag a Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben ismerheti meg. Ha a Szolgáltatónak a Szerződés teljesítése során közlés vagy bármilyen személyes adat jutott tudomására, azok tartalmának megismerését más részére nem teszi lehetővé, kivéve a külön jogszabályban meghatározott feltételek szerint a titkos információ gyűjtésre jogosult szervezeteket, valamint a bíróságot. A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a Szolgáltatás igénybevétele során az Előfizető által a Szolgáltató eszközein vagy szerverén, hálózatán átvitt, tárolt adatok tartalmáért. Amennyiben harmadik személy a Szolgáltató eszközein az Előfizető által átvitt, tárolt adatok tartalma miatt a Szolgáltató ellen eljárást kezdeményez, úgy az Előfizető köteles a Szolgáltató helyébe lépni az eljárás során, ha pedig ez nem lehetséges, úgy köteles viselni az eljárás költségeit, ideértve az eljárás eredményeként megállapított díjakat, büntetéseket, esetleges kártérítést. A Szolgáltató szerverein az Előfizető által elhelyezett adatokat a tőle elvárható gondossággal óvja, de nem vállal felelősséget az adatokért, sem az adatok elvesztéséből származó károkért. A Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal az Internetes technológia működéséből adódó esetleges információveszteségekért, harmadik fél által okozott üzemzavarért és rendszer túlterhelésért. A Szolgáltató nem vállal felelősséget abban az esetben sem, ha az Előfizető vagy az Előfizető megbízottjai, alkalmazottjai a Szolgáltató által nyújtott vagy használatra átengedett Szolgáltatásokat nem szakszerűen-, vagy nem a műszaki és szakmai előírásoknak megfelelően kezelik.

11. ADATBIZTONSÁG A Szolgáltató által kezelt személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére. A Szolgáltató mindent megtesz az Előfizetői adatok védelmében, a tőle elvárható gondossággal óvja az Előfizető által a Szolgáltató szerverein elhelyezett adatokat. A Szolgáltató műszaki intézkedésekkel igyekszik meggátolni az Előfizető személyes adataihoz való illetéktelen hozzáférést. Az Előfizetők személyes adatait tartalmazó adatbázist olyan rendszeren tárolja, amely megköveteli a felhasználók egyedi azonosítását, és biztosítja, hogy csak az arra jogosult személyek férnek hozzá az abban foglalt adatokhoz. Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató az előzőekben leírt biztonsági intézkedések ellenére nem felelős a személyes adatok harmadik félhez kerülésében előre nem látható okok, szándékos rongálás, illetéktelen rendszerbehatolás, környezeti katasztrófa stb. esetében.

12. ÉRINTETTEK JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

12.1 A tájékoztatás kéréséhez való jog Az Érintett az Adatkezelőtől a 5. pontban megadott elérhetőségeken tájékoztatást kérhet az Adatkezelő kilétéről, elérhetőségeiről, a személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, az adatkezelés jogalapjáról, az adatkezelés időtartamáról, adattovábbítás esetén a továbbított adatokról és az adatok címzettjeiről, panasz benyújtási és jogorvoslati lehetőségeiről. A Szolgáltató az Érintett 12.1 pont szerinti kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az Érintett által megadott elérhetőségre küldött válaszban teljesíti.

12.2 Hozzáféréshez való jog Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, ha igen információt kapjon az adatkezelés céljáról, az érintett személyes adatok kategóriáiról, adattovábbítás esetén a címzettekről és a továbbított adatokról, az adatkezelés időtartamáról, adattovábbítás esetén a továbbított adatokról és az adatok címzettjeiről, külföldre történő továbbítás esetén a GDPR szerinti garanciák meglétéről, panasz benyújtási és jogorvoslati lehetőségeiről. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Amennyiben az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

12.3 A helyesbítéshez való jog Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. Az Érintett a helyesbítéshez való jogát a gyakorlatban a Szolgáltató által biztosított Ügyfélkapun vagy a 2. pontban megadott elérhetőségekre küldött írásos formában gyakorolhatja. A Szolgáltató a kérelmet legfeljebb 30 napon belül teljesíti, melyről értesítést küld.

12.4 A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: – a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték, – az érintett visszavonja a hozzájárulás jogalapján megtett adatkezelését és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, – az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, – a személyes adatokat jogellenesen kezelték, – a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. Amennyiben az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatkezelőket, hogy az Érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. Nem alkalmazandó a törlés, amennyiben az adatkezelés szükséges: – a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, – a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, közérdekből az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából, – jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. Az Érintett a Szolgáltató által biztosított Ügyfélkapun vagy az5 5. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti Szolgáltatótól a személyes adatainak a törlését.

12.5 Adathordozhatósághoz való jog Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik. Az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelő közötti közvetlen továbbítását. Ez a jog nem sértheti a törléshez való jogot, és nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű, vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. Ez a jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

12.6 A tiltakozáshoz való jog Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a közérdekű vagy az adatkezelő közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végrehajtott adatkezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű, jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. A Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Szolgáltató az Előfizető tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha az Érintett az Szolgáltatónak a fenti döntésével nem ért egyet, illetve, ha az Szolgáltató a fenti határidőt elmulasztja, az Érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

12.7 Az adatkezeléssel kapcsolatos bírósági jogérvényesítési lehetőség Az Érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. Az adatkezelés jogszabályoknak való megfelelőségét az Adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárásának kezdeményezése Az Érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, ha megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése jogellenes vagy jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Telefon: +36 (1) 391-1400

13. EGYÉB RENDELKEZÉSEK Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi nyilatkozatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési nyilatkozatban foglaltakat. 14. COOKIE SZABÁLYZAT A Honlapon cookie-kat használunk. Személy szerint nem tudunk és nem is akarunk az ezekben tárolt információk alapján beazonosítani, mindössze arra használjuk, hogy tudjuk, járt-e már korábban honlapunkon, és amennyiben igen, akkor milyen oldalakat nézett meg, és ezek alapján mely szolgáltatásaink érdekelhetik leginkább. Lehetősége van ezeket a cookie-kat a böngésző beállításain keresztül visszautasítani, azonban ebben az esetben lehet, hogy honlapunk nem minden szolgáltatását tudja majd használni.

14.1 Mik azok a cookie-k (sütik)? Az adott honlap a számítógépen vagy mobilon illetve tableten kis szövegfájlokat tárol el látogatáskor. Ennek segítségével lehet megjegyeztetni egy bizonyos ideig például a felhasználónevet, hogy ne kelljen mindig újra beírnia. Több hasonló kényelmi szolgáltatás működésének feltétele, hogy engedélyezze a cookie-k használatát. A cookie-kat vagy a cookie-k használatával gyűjtött adatait harmadik fél számára nem adjuk el, valamint nem használjuk azonosításra.

14.2 Mire használjuk a cookie-kat? honlapunk a cookie-k segítségével tartja nyilván a megjelenítési beállításokat, pl.: a betűméret beállításokat, a böngésző típusa és verziója, operációs rendszer, hivatkozó URL-cím (korábban megtekintett webhely), a hozzáféréshez használt számítógép IP-címe, valamint a látogatás dátuma és időpontja válaszolt-e már valamely aktuális elégedettség-felmérő kérdőívünkre beleegyezett-e vagy sem abba, hogy honlapunk cookie-kat használjon milyen termékeket tett a bevásárlókosarába a látogatottság és felhasználói viselkedés mintáit, ami lehetővé teszi Honlapunk és szolgáltatásaink fejlesztését. Ezeket az adatokat kizárólag belső és statisztikai célokból rögzítjük. Honlapunk a következő kétfajta cookie-t használhatja: Átmeneti (session) cookie: ezek az ideiglenes adatok a böngészés végéig kerülnek csak tárolásra a cookie file-ban. Ezek elengedhetetlenek a honlapunkkal kapcsolatos egyes funkciók megfelelő működéséhez. Állandó (persistent) cookie: Ezek az adatok hosszabb ideig vannak tárolva a böngésző cookie filejában. Ennek időtartama a böngészőben alkalmazott beállítástól függ. Az állandó cookie-k lehetővé teszik, hogy a következő látogatásakor a kiszolgáló felismerje önt a számítógép „címkéje” alapján. Harmadik féltől kapott cookie-k: – Google Analytics _utma; _utmb; _utmv; _utmz; _utmx: Ezek a cookie-k név nélküli adatokat gyűjtenek arról, hogyan használják a látogatók a weboldalunkat, ennek alapján javítani tudjuk a használhatóságot. További információ: www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/ – Facebook.com datr; lsd; reg_ext_ref; reg_fb_gate; reg_fb_ref; wd: Weboldalunk tartalmát megoszthatja ismerőseivel a Facebook közösségi oldalon. Ez a szolgáltatás olyan cookie-kat hagyhat a számítógépen, amelyek felett nincs ellenőrzésünk. – accounts.google.com GALX; GAPS; GoogleAccountsLocale_session: Honlapunk tartalmát megoszthatja ismerőseivel a Google közösségi oldalán. Ez a szolgáltatás olyan cookie-kat hagyhat a számítógépen, amelyek felett nincs ellenőrzésünk. A Honlap remarketing címkéket tartalmaz remarketing lista építése céljából, így meglátogatása után külső szolgáltatók, közöttük a Google és Facebook, internetes webhelyeiken hirdetéseket jeleníthetnek meg, ezek az ún. érdeklődés alapú hirdetések. A remarketing listák nem alkalmasak személyazonosításra, a látogató személyes adatait nem tartalmazzák, kizárólag a böngésző szoftvert azonosítják. A remarketing címkékhez a szolgáltatók cookie-kat használnak. A Honlap ún. konverziókövetést használ a Google Adwords hirdetések hatékonyságának mérésére. A konverziókövető cookie csak korlátozott ideig létezik, elfogadása nem kötelező, semmilyen személyes információt nem rögzít és nem használ. Látogatottság elemzés: A felhasználók adataiból az általános és/vagy automatikus statisztikai módszerekkel készített kimutatásokat, elemzéseket Honlapunk korlátlan ideig megőrzi. Ezen adatból semmilyen eljárással nem reprodukálható az adatközlő valamely személyes adata. A webáruházban gyűjtött személyes adatokat más forrásból származó semmilyen olyan adattal nem kapcsoljuk össze, amely nem arra irányul, hogy a megrendelő Szolgáltatóval kapcsolatban maradhasson.

14.3 Ha többet szeretne megtudni a témában A süti beállítások módosításáról részletesen a böngésző súgójában vagy az alábbi linken olvashat: Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/S%C3%BCtik%20kezel%C3%A9se Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95582?hl=hu&ref_topic=3421433 Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/ie-security-privacysettings#ie=ie-9 Opera: http://help.opera.com/Windows/9.63/hu/cookies.html Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

Webáruház készítés